Algemene voorwaarden van The Loffly Chef

 

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door The Loffly Chef, gevestigd te Breda, hierna te noemen The Loffly Chef
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan The Loffly Chef opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1e Op overeenkomsten aangegaan door The Loffly Chef zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2a Alle aanbiedingen van The Loffly Chef zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens The Loffly Chef van een opdracht, dan wel zodra The Loffly Chef is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel 3: Prijzen

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijs bepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is The Loffly Chef gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3c Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

3d Alle bijkomende parkeerkosten en reiskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen op het eindfactuur gedeclareerd worden.

 

Artikel 4: Annuleringen

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan The Loffly Chef alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van The Loffly Chef op vergoeding van winstderving en overige schade.

 

Artikel 5: Termijnen van levering

5a Hoewel The Loffly Chef zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

 

Artikel 6: Reclame

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan The Loffly Chef te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake, is The Loffly Chef niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

 

Artikel 7: Betaling

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover The Loffly Chef.
7b The Loffly Chef is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.
7c Opdrachtgever is gehouden facturen van The Loffly Chef te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder

8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van The Loffly Chef
8b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9a The Loffly Chef is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
– handelingen of nalatigheid van The Loffly Chef haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
9b The Loffly Chef is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
9c The Loffly Chef is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
9d The Loffly Chef is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die The Loffly Chef onder zich heeft.
9e The Loffly Chef is niet aansprakelijk voor vervolgschade of aansprakelijkheidsstelling en enig letsel, aandoeningen als gevolg van de door The Loffly Chef aangegeven allergenen. Ondanks onze strenge allergenenbeleid blijft het risico ten alle tijde bij de consumerende partij.

 

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met The Loffly Chef gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft The Loffly Chef het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van The Loffly Chef, zonder dat The Loffly Chef tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. Tevens in geval van overmacht, zie artikel 13. is The Loffly Chef gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In deze gevallen is elke vordering welke The Loffly Chef ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

11a The Loffly Chef is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door The Loffly Chef aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door The Loffly Chef met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 12: Diensten op locatie

12a Ingeval The Loffly Chef diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door The Loffly Chef te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ziekteverzuim, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, autopech, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van The Loffly Chef.

 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal The Loffly Chef en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

 

Artikel 15: Gebruik bedrijfslogo’s op website

The Loffly Chef magl van bedrijven waarvoor naar alle tevredenheid catering is geleverd een logo plaatsen op de website als referentie.

 

Artikel 16: Wijzigingen

U kunt tot drie werkdagen voor de datum van uitvoering een wijziging van het aantal, anders dan opgegeven, gasten of producten doorgeven. Indien er reeds een aanbetaling is verricht zal The Loffly Chef dit verrekenen op de eindnota. Offertes zijn gebaseerd op het door opdrachtgever opgegeven aantal personen. Mochten de aantallen dalen dan is The Loffly Chef gerechtigd haar prijzen per persoon of product aan te passen.